Transfer Pricing Dokumentation

Har du styr på hvad Transfer Pricing er, og om din virksomhed er underlagt rapportering?

16. februar

Transfer pricing dokumentation, vigtigere end nogensinde!

Sidste år blev reglerne for Transfer pricing dokumentation for virksomheder ændret, således at dokumentationen nu automatisk skal indsendes senest 60 dage efter, at selskaberne har indberettet deres selvangivelse. Tidligere skulle dokumentationen kun indsendes, når Skattestyrelsen bad om det.

Skattestyrelsen var meget hurtige til at informere om de nye regler, og allerede i januar sidste år sendte de en påmindelse om de nye regler til alle selskaber, der ifølge deres selvangivelse for 2020 var omfattet af pligten til at indsende dokumentationen automatisk.
Selvom Skattestyrelsen var proaktive i deres adfærd, var der stadig selskaber, som ikke nåede at indsende dokumentationen, og i disse tilfælde sender Skattestyrelsen nu breve til de selskaber, der på deres selvangivelse for 2021 angiver at være omfattet af dokumentationspligten, men som endnu ikke har indsendt den.

I brevet, som er blevet sendt til en række selskaber, informerer Skattestyrelsen om, at sagerne nu vil blive vurderet med henblik på at afgøre, om selskaberne skal straffes med store bøder for ikke at have indsendt deres Transfer Pricing-dokumentation til tiden.
Ydermere oplyser Skattestyrelsen, at selskaber, som bevidst eller groft uagtsomt undlader at indsende deres dokumentation til tiden, kan risikere en bøde på 250.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår samt et tillæg på 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser, der skyldes den manglende dokumentation. Det skal bemærkes, at tillægget på 10 % beregnes ud fra den nominelle indkomstforhøjelse og ikke ud fra skatten af denne. Hvis selskabet senere sender den krævede dokumentation, kan bøden nedsættes til 125.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår, men tillægget på 10 % vil stadig blive opkrævet.

Praksissen for bøder på skatteområdet er meget streng, og bøder pålægges selvom den forsinkede dokumentation ikke medfører indkomstreguleringer. I en tidligere retssag blev et selskab således idømt en bøde på 625.000 kr. – svarende til 5 år á 125.000 kr. – alene fordi Transfer pricing-dokumentationen blev indsendt seks uger for sent.

Hvad er Transfer pricing?

Transfer pricing er en vigtig del af international skatteret, og dækker over de priser, som er fastsat for varer, tjenesteydelser og immaterielle aktiver, der overføres mellem relaterede parter. Transfer pricing reglerne har til formål at sikre, at disse transaktioner udføres til markedspris, som om parterne ikke var relaterede.

Transfer pricing regler er særligt vigtige i forbindelse med multinationale virksomheder, hvor varer og tjenesteydelser ofte overføres mellem forskellige jurisdiktioner. Uden transfer pricing regler ville virksomheder kunne udnytte forskelle i skattesatser og opnå kunstige skattefordele ved at overføre overskud til lande med lavere skattesatser.

Transfer pricing regler er implementeret på nationalt niveau i mange lande, hvor de også er reguleret af internationale aftaler. I Danmark reguleres transfer pricing reglerne primært af skatteloven og OECD's retningslinjer for transfer pricing. De danske transfer pricing regler gælder for alle transaktioner mellem relaterede parter, uanset om de er indenlandske eller internationale.

Ifølge de danske transfer pricing regler skal prisen for varer og tjenesteydelser fastsættes på samme måde, som hvis transaktionen var sket mellem uafhængige parter, og for at kunne fastsætte den korrekte pris skal virksomhederne gennemføre en transfer pricing analyse, som kan omfatte en sammenligning med priserne på tilsvarende varer eller tjenesteydelser på markedet, samt vurdering af de særlige forhold i den pågældende transaktion.
Hvis en virksomhed ikke overholder transfer pricing reglerne, kan det resultere i at en revisor fra SKAT vil justerer priserne for at afspejle markedspriserne, og hvis justeringen fører til en større skattebetaling, kan virksomheden yderligere blive pålagt strafrenter og bøder.

Hovedformålet med transfer pricing reglerne er at sikre, at skattegrundlaget ikke bliver kunstigt reduceret ved transaktioner mellem relaterede parter, og at den samlede skattebyrde er rimelig og retfærdig. Derfor er det afgørende for virksomheder at overholde disse regler og udføre en grundig analyse af transfer pricing for at undgå eventuelle negative skattemæssige konsekvenser.