Hårdere straffe for moms-unddragelse

Efter 1. januar 2024 er det blevet markant dyrere at begå unddragelse af moms og afgifter m.v.

20. februar

Hårdere straffe for moms-unddragelse

Folketinget har d. 28. december 2023 vedtaget Lov nr 1795 af 28/12/2023 om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love . Loven udmønter en politisk aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet. Herunder beskrives de vigtigste ændringer.

Fordobling af bødestørrelsen - til gængæld kommer fængselsstraf først på tale, hvis unddragelsen overstiger 500.000 kr.

Hidtil har det været sådan, at bødestørrelsen for overtrædelse af moms- og afgiftslovgivningen tillægsbøder blev udmålt som enten 1x eller ½x unddragelsen afhængigt af, om overtrædelsen ansås for begået forsætligt eller groft uagtsomt. Fremover bliver det sådan, at bøderne skal udmåles som 2x eller 1x unddragelsen. Dvs. at hvis en virksomhed har unddraget fx 500.000 kr.  på grund af manglende beregning af delvis fradragsret for moms over 3 år, og denne unddragelse bliver anset for at være begået groft uagtsomt, da vil man både skulle indbetale de 500.000 kr. i moms, OG få en bøde på samme beløb. Hvis forholdet bliver anset for at være forsætligt, da vil bøden blive på 1 mio. kr. I den forbindelse skal man også huske, at bøden IKKE kan fratrækkes i skatteregnskabet – bøder går derfor direkte ud over overskuddet i virksomheden.

Loven medfører også, at flere sager kan afgøres af skattemyndighederne – grænsen for hvornår en forsætlig overtrædelse skal sendes til politiet stiger til 500.000 kr. Netop denne ændring har til formål at frigive ressourcer hos politi- og anklagemyndigheder – men indebærer samtidig, at fængselsstraf først bliver en risiko, hvis beløbet overstiger den nævnte halve million.

Personlig hæftelse for ledelsen i virksomheden

Loven betyder også, at ledelsen i virksomheder vil blive gjort personligt ansvarlige for moms- og afgiftsunddragelser, der er opstået på baggrund af falske eller fiktive fakturaer. Den nye regel i Opkrævningslovens § 10d nævner personer ”der deltager i ledelsen” af virksomheden, og hermed menes ikke kun, den hvis navne er nævnt i CVR-systemet, men også personer, som reelt deltager i ledelsen af virksomheden. Hæftelsesansvaret for disse personer er personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilket principielt betyder, at Skattestyrelsen kan gå efter at få unddragelse og bøder opkrævet direkte hos ledelsen, før man retter kravet imod virksomheden.

Vores mening

Stramningen af reglerne om bøder betyder, at det bliver endnu vigtigere at sikre sig, moms- og afgifter bliver afregnet korrekt – og skulle uheldet være ude og Skattestyrelsen finder større beløbsmæssige fejl, er det vigtigt at søge hjælp hos virksomhedens revisor eller advokat, med henblik på at Skattestyrelsen vurdering mellem fx uforsætlige fejl eller groft uagtsomme fejl pludselig bliver meget mere vigtigt. I den forbindelse er det værd at notere sig, at Skattestyrelsen rent faktisk har fået incitament til at anlægge en hårdere vurdering, idet provenuet fra de højere bøder indgår som en del af Skattestyrelsens økonomi for år 2023-2027.