De fleste lande har nu indført momshjælpepakker - Opdateret den 14. maj 2020

Få et overblik over frister for indbetaling af moms

18. marts

Virksomheder i alle lande er berørte af de tiltag, der løbende indføres, med henblik på at bekæmpe Coronavirus. Vi ser derfor, at mange lande indfører hjælpepakker med henblik på at sikre, at flere virksomheder formår at holde skansen, til vi er på den anden side af den nuværende krise.

Nedenfor giver vi jer et overblik over hjælpepakkerne i udvalgte lande, og hvilke ting I skal være opmærksomme på i forhold til moms (opdatering pr. 14. maj 2020):

 

Danmark

Frister for indberetning og betaling af moms for SMV’er

Angivelsesfrist*

Betalingsfrist

1. kvartal

1. sept. 2020

1. sept. 2020

2. kvartal

1. sept. 2020

1. sept. 2020

3. kvartal

1. dec. 2020

1. dec. 2020

4. kvartal

1. mar. 2020

1. mar. 2020

 

 

 

1. halvår

1. mar. 2021

1. mar. 2021

2. halvår

1. mar. 2021

1. mar. 2021

*Bemærk, at begge dele er frivilligt, hvis virksomheden har negativ moms, er det muligt fortsat angive på normalvis, hvilket naturligvis vil være en fordel.

Andre danske tiltag: Som følge af den udskudte betalingsfrist, er der mulighed for overskudslikviditet. Hvis overskudslikviditeten placeres i banken, er der risiko for negativ rente. For at imødegå dette, har man besluttet, at forhøje beløbsgrænsen på skattekontoen fra 200.000 DKK til 10.000.000 DKK. Bemærk, at du som virksomhed aktivt skal tilgå virksomhedens skattekonto og fastsætte den ønskede beløbsgrænse. Dette kan først ske den 25. marts 2020, og muligheden ophører pt. den 30. november 2020.

Som det seneste har man i Danmark åbnet op for at mindre og mellemstore virksomheder, som afregner moms enten halvårligt eller kvartalsvis og som har indbetalt moms for andet halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, kan få tilbagebetalt den betalte moms, som et rentefrit lån.

Det er en betingelse for udbetalingen, at virksomheden ikke er under rekonstruktion, konkursbehandling, i likvidation eller under tvangsopløsning.

Der kan anmodes om udbetaling af lånet mellem 4. maj og 15. juni 2020 og lånet skal være tilbagebetalt til SKAT senest den 1. april 2021. Vi er naturligvis gerne behjælpelig med eventuel anmodning om tilbagebetaling af dansk moms for perioderne 2. halvår eller 4. kvartal 2019. Bemærk, at eventuelle restancer vil blive modregnet inden udbetaling.  

 

Norge

Fristen for betaling af moms vedrørende 1. termin udsættes til den 10. juni 2020. Udsættelsen gælder dog ikke Mva-meldingen for primærnæring, herunder næringsdrivende indenfor jordbrug, skovbrug og fiskeri som har omsætning over en vis størrelse. Endvidere vil der ikke blive udstedt dagsbøder ved for sen angivelse af moms vedrørende 1. og 2. termin 2020. 

Andre norske tiltag: Den reducerede momssats på 12% sænkes til 8%. Det gælder bl.a. transport, biografer og andre kulturelle aktiviteter og med virkning fra 1. januar 2020.

 

Sverige

Sverige, har været et af de seneste lande til i forhold til etableringen af hjælpepakker på momspmrådet, når det er sagt, så har de været vældig grundige. Der gælder således forskellige muligheder alt afhængig af hvilken type virksomhed der er tale om. Bl.a. kan virksomheder, der som følge af COVID-19 har likviditetsmæssige udfordringer, har mulighed for at ansøge om at få betalingsfristen for bl.a. moms udskudt. Fristen kan som udgangspunkt udskydes i op til 12 måneder, fra og med 1. januar 2020 (kvartalsvirksomheder). Vi hjælper jer naturligvis gerne med at udarbejde ansøgningen. Vores bedste råd, er at læse mere på skatteverkets hjemmeside (link: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html.)

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis der måtte være brug for hjælp i forhold til forståelsen af den enkelte hjælpe foranstaltning på moms og eventuel ansøning i Sverige. 

 

Finland

Finland har bl.a. indført mulighed for midlertidig rentenedsættelse ved forsen betaling af moms. Gælder for betalinger med frist fra starten af marts 2020 til slutningen af august 2020. Renten sænkes fra 7 % til 4 %. Endvidere er der åbnet mulighed for, at moms indbetalt i løbet af 2020 genudbetales som et midlertidigt lån med en rentesats på 3 %. Begge dele kræver særskilt ansøgning, som vi naturligvis gerne vil hjælpe jer med at udarbejde. 

 

Frankrig

Udgangspunktet er at der ikke er etableret hjælpepakker på momsområdet. Dog er det for så vidt angår marts angivelsen (angivelsesfrist 19/4) muligt at nøjes med at betale 80 % af momsen, beregnet på baggrund af februar angivelsen. Hvis virksomhed kan bevise at omsætningen er faldet med >50 % er det dog muligt at reducere marts momsbetalingen til 50 % af februar momsen. Det samme gælder april angivelsen. Når pandemien har lagt sig, skal angivelserne for marts og april naturligvis korrigeres, således at det korrekte momsbeløb angives. 

 

Schweiz

I Schweiz har man valgt at undtage virksomheder fra rentetilskrivning ved for sen betaling af moms, i perioden 20. marts 2020 til 31. december 2020. 

 

Tyskland  

Tyskland har bl.a. indført mulighed for eftergivelse af renter m.v. i resten af 2020. Dette kræver en særskilt ansøgning, som vi gerne bistår med at udarbejde. Årsangivelsen for 2019 er udskudt frem til 31. juli 2020.

 

Holland

Den hollandske hjælpakke består af flere muligheder, herunder bl.a. mulighed for at udskyde betalingen med 3 mdr., hvis det kan dokumenteres at behovet skyldes COVID-19. Der skal indsendes særskilt ansøgning.

Hvis der allerede er påløbet rente, vil disse blive tilbageført når ansøgningen er modtaget. Hvis det viser sig at betingelserne for udskydelse ikke imødekommes reduceres renten fra 4 % til 0,01%.

Slutteligt vil der i en periode blive stillet færre krav i forhold til momsfradrag for tab på debitorer.

 

UK

Den britiske regering udskyder betalingen af moms, der forfalder til betaling for perioder frem til 30. juni 2020. Fristen for betaling af denne moms udskydes frem til 31. marts 2021. Angivelsesfristerne, skal fortsat overholdes. Udskydelesn sker automatisk, dvs. der skal ikke ansøges særskilt. Dog har man mulighed for at få negativ moms retur på sædvanligvis, af hensyn til sit cash flow. Se evt. mere på https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19

 

Belgien

Den belgiske hjælpepakke på momsområdet består i, at angivelsesfristerne for moms, EU-salgslisten samt Intrastat udskydes, se nedenfor.. Endvidere udskydes den normalt gældende betalingsfrist for kvartalsmoms til den 20. juni 2020.

Momangivelsesfristen den 20. april 2020 udskydes til 5. juni 2020 og betalingsfristen for disse angivelse udskydes til den 20. july 2020. Der skal indsendes særskilt ansøgning, og begrundelsen for behovet for udskydelse skal relatere sig til COVID-19. Vi er naturligvis gerne behjælpelige med at udarbejde ansøgning herom. 

 

Østrig

Udsættelse af momsbetalinger gives ved ansøgning, uden tilskrivning af renter. Momsbetalingen skal foretages inden den 30. september 2020. Der udstedes fortsat bøder ved for sen betaling, men kan frafaldes ved ansøgning inkl. dokumentation/forklaring af, hvordan I er blevet påvirket af Covid-19. Angivelsesfristen gælder stadig. Fristen for årsangivelse udskydes dog fra 30/6 til 31/8 2020. Fristen udskydes således kun ved ansøgning.

Har du spørgsmål til momshjælpepakkerne eller behov for hjælp til ansøgning om udskydelse af momsbetalingen jf. ovenfor? Kontakt IntraVAT på telefon 74 30 23 60 eller skriv til info@intravat.com – vi sidder klar til at hjælpe dig.